Om

VBO är en blåsorkester som förenar musikglada ungdomar och vuxna under ledningen av Vallentuna kulturskolans musiklärarna. Tillsammans med kulturskolans stråkorkester, bildar vi Vallentuna Ungdomssymfoniorkester.

Stadgar för Vallentuna Blåsorkester

Uppdaterade 20 februari 2017

Grundpremisser

§1 Ändamål
Huvuduppgiften är att främja ett aktivt sammusicerande bland ungdom.

§2 Lokalavdelning
Vallentuna Blåsorkester är en lokalavdelning av Riksförbundet Unga musikanter. Lokalavdelningen utgörs av varje musicerande medlem som deltar aktivt i den verksamhet som bedrivs av blåsorkestern inom kommunala kulturskolans ram och som har erlagt medlemsavgift. Samtliga medlemmar skall registreras hos förbundet och huvuddelen av dessa bör vara under 25 år.

§3 Medlemsförmåner Medlemmarna äger rätt att:
-deltaga i verksamheter såsom kurser, konferenser med mera anordnade av förbundets olika organ
-erhålla kontinuerlig information
-erhålla olika slag av service från förbundet
-påverka föreningens verksamhet

§4 Organisation Lokalavdelningens organ är
-Avdelningsmöte
-Avdelningsstyrelse

Avdelningsmöte

§5 Avdelningsmöte
Ordinarie avdelningsmöte hålles varje år i januari eller februari månad. Räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens verksamhetsår är mellan avdelningsmöten. Medlemmar har förslags- och rösträtt.

§6 Ärenden på ordinarie avdelningsmöte
 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer: Mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare tillika justerare
 3. Godkännande av kallelsen
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Behandling av avdelningens verksamhet
  A. Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse
  B. Revisorernas berättelse
  C. Fastställande av balansräkningen
 6. Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsens ledamöter
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Behandling av motioner och förslag
 9. Val av
  A. Ledamöter
  B. Suppleanter
  C. Revisorer
  D. Valberedning
 10. Övriga frågor
 11. Mötets avslutande

§7 Kallelse till avdelningsmöte
Kallelse skickas per e-mail till alla medlemmar senast två veckor före mötets datum. Andra aviseringsmetoder är möjliga vid efterfrågan.
Beslut fattas på avdelningsmötet med acklamation eller omröstning om så begärs.

Styrelsen

§8 Avdelningsstyrelsens arbetsuppgifter
Lokalavdelningen skall bestå av styrelse om minst 5 personer, ordförande, kassör, sekreterare samt två ledamöter. Till avdelningsstyrelsen kan adjungeras personer inom och utom avdelningen i den omfattning man beslutar. Styrelsen skall hålla minst tre protokollförda sammanträden per år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande. Avdelningsstyrelsen har i uppdrag att:
-uppta medlemsavgift till lokalavdelningen och förbundet
-planera avdelningens verksamhet
-bereda ärenden till avdelningsmötet
-avgiva yttrande över ingivna motioner och förslag
-verkställa avdelningsmötets beslut
-årligen avge verksamhetsberättelse jämte tillhörande redovisningshandlingar
-protokollföra mötesbeslut

§9 Ansvarighet
Avdelningsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för avdelningens medel och förvaltningen av dessa. Avdelningsstyrelsen utser ledamot(er) att teckna avdelningens firma. Den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret skall i god tid innan ordinarie avdelningsmöte överlämnas till revisorerna för granskning.

Revision

§10 Revision
Avdelningens räkenskaper och förvaltning granskas av två, vid avdelningsmötet utsedda revisorer. Revisorerna tar del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som rör avdelningens verksamhet och förvaltning.

Stadgefrågor

§11 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid avdelningsmöte, antingen med minst två tredjedelars röstmajoritet varvid ändringen genast blir giltig, eller enkel röstmajoritet vid två på varandra följande avdelningsmöten. Förslag till stadgeändringar skall vara avdelningsstyrelsen tillhanda senast två månader före avdelningsmöte.

§12 Upplösning av avdelning
För frivillig upplösning av denna avdelning fordras antingen att avdelningsmöte enhälligt så beslutar eller att beslut fattas vid två på varandra följande möten varav ett skall var ordinarie. Mellan de två möten skall en tid av minst 3 och högst 6 månader förflyta. Befintliga tillgångar skall, sedan skulder och andra omkostnader betalats, efter upplösning överlämnas till förbundet.


Verksamhetsberättelse 2024


Organisationsnr: